29/09/2014

LẶNG LẼ



Lặng lẽ dòng đời lớp sóng xô
Phù du lá đổ vụt bên hồ
Dư âm theo gió tan trong nước
Cá lội về đâu lớp sóng xô?