18/01/2014

Ngày xưa...
Phương đông phủ vết tình sầu
Bóng chim tăm cá đỏ ngầu mắt trôi
Rượu ngon ai uống mềm môi
Hồ lô đóng nút - xa rồi ngày xưa...