18/01/2014

Ngày xưa...
Phương đông phủ vết tình sầu
Bóng chim tăm cá đỏ ngầu mắt trôi
Rượu ngon ai uống mềm môi
Hồ lô đóng nút - xa rồi ngày xưa...
17/01/2014

Trăng Niềm Tin

            ...
               Trăng Vĩ Dạ đã đi vào văn học
               Trăng Niềm Tin soi sáng cả đêm ngày