29/09/2013

Thương - Ghét

Thương quá thân đơn lúc nắng mưa
Ghét người ấm cật thích dây dưa
Thương ai còn Mẹ lo chăm sóc
Ghét kẻ vô công lắm chuyện thừa
Thương nhất cô nhi không chốn tựa
Ghét cay chăn dắt chẳng đâu chừa
Thương - cho roi vọt đau lòng gỗ
Ghét - rót ngọt bùi ngỡ được ưa...

01/09/2013

họa LỐI XƯA

Sương mai ướt lịm cỏ đường xưa
Lối cũ rêu phong đã mấy mùa?
Nơi đó có quên Thu nắng sáng
Chốn này vẫn nhớ Hạ mưa trưa
Người đi sắc tím giăng chờ đợi
Ước hẹn đá vàng mắt biếc đưa
Dáng liễu trông xa ai trở lại
Nỗi lòng quặn thắt nói sao vừa?