29/09/2013

Thương - Ghét

Thương quá thân đơn lúc nắng mưa
Ghét người ấm cật thích dây dưa
Thương ai còn Mẹ lo chăm sóc
Ghét kẻ vô công lắm chuyện thừa
Thương nhất cô nhi không chốn tựa
Ghét cay chăn dắt chẳng đâu chừa
Thương - cho roi vọt đau lòng gỗ
Ghét - rót ngọt bùi ngỡ được ưa...