20/03/2013

SAY

Uống chi cho lắm để rồi say
Chén cạn chén vơi chén lại đầy
Lưu Khánh vặn mình quay bảng cấm
Trần Đoàn thông thả giấc nồng say
Hương men kim cổ đầy thi vị
Sương khói bạc tiền mấy kiểu say
Kìa bến tương tư ai khéo vẽ
Đây thuyền no gió đã tình say