29/10/2013

Con cờ - 2

Chốt dí vào cung tướng khốn cùng
Mũi tên đã gãy mãnh tim rung
Qua sông rẽ trái hay sang phải
Thẳng tiến đừng lui chớ ngại ngùng
Xa mã vòng vèo toan bắt bí
Tượng kỳ tuyệt diệu thoát không trung
Hoành xe tiên cảnh đâu còn nữa
Bồ sĩ ngã nghiêng trúng pháo trùng!